OPĆI UVJETI I UPUTE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE
TURISTIČKE AGENCIJE KNOCKOUT TRAVEL d.o.o.

1. OPĆE ODREDBE
Ovdje objavljeni Opći uvjeti i upute sastavni su dio Ugovora između KnockOut Travel d.o.o.
(ovlaštene turističke agencije) i putnika koji ugovara odabrano putovanje, izlet, aranžman ili
neku drugu uslugu ponuđenu u okviru djelatnosti turističke agencije. Ukoliko je u pojedinom
programu/ponudi objavljena specifična odredba različita od objavljenih u točkama ovih Općih
uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u programu/ponudi.
Također, Općim uvjetima utvrđuju se postupak rezervacije, plaćanja, korištenja usluge i
reklamacije usluga ponuđenih u poslovnicama KnockOut Travel, kao i u web trgovini na
adresi www.knockout-travel.hr te pripadajućim pod-domenama / stranicama projekata u
organizaciji KnockOut Travel.
KnockOut Travel je Prodavatelj, a Kupac je svaki posjetitelj koji u poslovnici KnockOut Travel
putem e-maila ili web trgovine rezervira barem jednu uslugu od Prodavatelja.
Odgovornost za točnost i potpunost podataka unesenih prilikom rezervacije i/ili kupovine
usluga snosi Kupac. Prodavatelj ne može biti odgovoran za štetu prouzročenu nepotpunim ili
netočnim podacima dostavljenim od strane Kupca.
U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, skrećemo Vam pozornost da maloljetne i potpuno
poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu te to mogu učiniti samo
njihovi zakonski zastupnici. Djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti Ugovor samo
uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

2. SADRŽAJ ARANŽMANA
Organizator putovanja KnockOut Travel jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u
svakom objavljenom programu. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na
opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije,
sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, kašnjenje
zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava i sl.). Organizator putovanja zadržava pravo manjih
izmjena programa (redoslijed izvedbe/satnica unutar definiranih termina programa,
fakultativne usluge i sl.) u cilju što bolje organizacije programa na dobrobit kupca.

3. CIJENE ARANŽMANA
Cijene aranžmana objavljene su u službenoj valuti Republike Hrvatske – kunama (HRK) i sadrže
zakonsku obračunsku stopu PDV-a za svaki program, te vrijede od dana objave programa. Cijene
usluga u drugim valutama izračunate su prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne
banke važećem na dan objave programa.
Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještajnih,
prijevoznih i drugih usluga. Sukladno zakonskim i ugovornim odredbama, za povišenje cijene
aranžmana u iznosu do 8% osnovne cijene aranžmana nije potrebna suglasnost kupca
(povećanje se obračunava na svakom dijelu uplaćenog aranžmana). U slučaju povišenja cijene
aranžmana u iznosu većem od 8% osnovne cijene aranžmana, kupac ima pravo: ili prihvatiti
ugovorne izmjene ili prihvatiti zamjenski aranžman ponuđen od strane organizatora ili raskinuti
Ugovor bez obveze nadoknade štete.
O eventualnim izmjenama cijena definiranih Ugovorom, uz pripadajuće obrazloženje, a
sukladno zakonskim odredbama, KnockOut Travel obavijestit će kupca odmah po primitku
relevantnih informacija koje utječu na ugovorene cijene, najkasnije 20 dana prije početka
putovanja.
KnockOut Travel može u programu predvidjeti da putnik plaća određene usluge na odredištu.
Sve reklamacije na spomenute usluge potrebno je podnijeti na odredištu, izvršitelju usluga.
Informativne cijene usluga u inozemstvu (fakultativne usluge, ulaznice, takse i sl.) moguće je
izraziti u drugim nacionalnim ili međunarodnim valutama. Navedene cijene isključivo su
informativnog karaktera te su podložne tečajnim promjenama. Ukoliko je za neku od navedenih
usluga moguće izvršiti predrezervaciju/uplatu u poslovnici KnockOut Travel, plaćanje se vrši u
službenoj valuti Republike Hrvatske – kunama (HRK), obračunato na dan uplate prema
srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke.

4. PRIJAVE I SKLAPANJE UGOVORA
Podatke potrebne za rezervaciju, sklapanje ugovora i kasniju realizaciju ugovornih obveza i
usluga kupac daje dragovoljno, a KnockOut Travel se obvezuje da će s navedenim podacima
postupati odgovorno i u skladu sa svim važećim zakonskim odredbama i propisima.
Prijava se izvršava ispunjavanjem prijavnice, prilikom čega kupac potvrđuje da je upoznat i
suglasan s Općim uvjetima. Kupcu su na raspolaganju fizičke prijavnice u poslovnici agencije
(“…potpisom potvrđujem točnost podataka i slažem se s programom i Općim uvjetima…”) te
internetske prijavnice dostupne na službenoj internetskoj stranici KnockOut Travel i
internetskim stranicama pojedinih projekata u organizaciji KnockOut Travel (“Slažem se s
Uvjetima putovanja”).
Na osnovu podataka navedenih u prijavnici, KnockOut Travel kupcu dostavlja Ponudu te Ugovor
o putovanju. Prihvaćanje Ponude i Ugovora kupac potvrđuje uplatom akontacije (ili punog
iznosa) te time sve navedeno u Općim uvjetima i programu postaje pravna obveza i za
kupca/putnika i za organizatora putovanja. Opći uvjeti dostupni su u tiskanom obliku u
poslovnici agencije, u digitalnom obliku na službenoj internetskoj stranici KnockOut Travel, a
priloženi su i kao sastavni dio Ugovora o putovanju.
Kupac je uz prijavu dužan navesti sve potrebne podatke, dostaviti programom predviđene
dokumente te uplatiti akontaciju. Ukoliko kupac ne navede točne podatke, odgovoran je za sve
troškove i posljedice nastale zbog dostavljanja pogrešnih podataka.
Osoba koja je izvršila rezervaciju i/ili uplatu u ime više putnika potvrđuje da je ovlaštena
zastupati sve putnike imenovane u rezervacijskom obrascu / prijavnici te se obvezuje svim
putnicima proslijediti sve bitne informacije o ugovorenim uslugama, kao i upoznati ih s
pripadajućim Općim uvjetima.
U skladu s europskom Općom uredbom o zaštiti podataka – GDPR KnockOut Travel od putnika
će tražiti samo nužne i relevantne podatke/informacije za izradu rezervacije te pružanje usluga
u skladu s Ugovorom. U slučaju ugovaranja specifičnih usluga (npr. police osiguranja,
zrakoplovni prijevoz, prijevoz brodom / krstarenja, itd.), KnockOut Travel od putnika ima pravo
tražiti dodatne podatke/informacije (npr. OIB, broj osobne iskaznice ili putovnice uz datum
isteka, itd.), a koji trebaju biti proslijeđeni ugovornim partnerima (npr. osiguravajuća kuća,
zrakoplovna kompanija, brodarska tvrtka) radi ugovaranja i izvršenja zatražene usluge. Ukoliko
putnik odbije agenciji dostaviti tražene podatke, agencija ne može biti odgovorna za nastale
troškove i posljedice, odnosno nemogućnost ugovaranja i/ili izvršenja navedenih usluga.
U slučajevima kad je KnockOut Travel posrednik, a ne direktni izvršitelj usluge i kad je za
sklapanje ugovora i izvršenje usluga nužno proslijediti određene podatke putnika izvršitelju,
ugovorni partner / izvršitelj obvezuje se u skladu s europskom Općom uredbom o zaštiti
podataka – GDPR postupati s podacima u okviru ugovornih i zakonskih obveza te se obvezuje
podatke koristiti isključivo u svrhu za koju ima privolu kupca – sklapanje ugovora i izvršenje
ugovornih obveza i usluga.
Ukoliko u programu, Ponudi i Ugovoru nije drugačije navedeno, akontacija iznosi 30% cijene
aranžmana, a preostalih 70% iznosa aranžmana potrebno je uplatiti najkasnije 30 dana prije
početnog datuma izvršenja usluge ili programa. Za programe koji imaju definirane otplate u
ratama kupac je dužan poštivati definirane rokove uplata pojedinih rata. Nepoštivanje rokova
plaćanja smatra se kršenjem ugovorne obveze od stane kupca te prodavatelj zadržava pravo
raskida ugovora.
Organizator putovanja će Ugovaratelju putovanja dostaviti Završnu obavijest o putovanju
(detaljne informacije o polasku, ostale relevantne informacije o putovanju i destinaciji, voucheri
ukoliko su potrebni za putovanje itd.) u razumnom roku uoči početka izvršenja pojedinog
aranžmana, a najkasnije 1 (jedan) dan uoči početka putovanja za putovanja u trajanju od 1 do 2
dana te najkasnije 3 (tri) dana uoči početka putovanja za putovanja u trajanju dužem od 2 dana,
na e-mail adresu koju je Ugovaratelj naznačio na prijavi. Agencija KnockOut Travel ne može se
smatrati odgovornom ukoliko je Ugovaratelj dostavio agenciji neispravnu e-mail adresu, nije
provjerio e-poštu (uključujući promocije i neželjenu poštu ukoliko obavijest ne nalazi u dolaznoj
pošti) ili nije pročitao dostavljene informacije. Ukoliko putnik nije primio Završnu obavijest uoči
putovanja, dužan je o istome izvijestiti agenciju, kako bi mu se Završnu obavijest proslijedilo na
valjanu e-mail adresu ili u dogovoru s predstavnicima agencije dostavilo nekim drugim putem.
Djelatnici agencije stoje na raspolaganju klijentima za sve upite i informacije.

5. IZMJENE I PRIJENOS UGOVORA
Ukoliko u programu nije drugačije navedeno i ukoliko je Organizator u mogućnosti ispuniti
zahtjev kupca za naknadnom izmjenom potvrđenog/ugovorenog aranžmana/usluge, za svaku
promjenu potvrđene rezervacije obračunava se naknada za promjenu rezervacije u iznosu od
100,00 HRK. Navedena naknada ne uključuje razliku cijene originalno ugovorenih usluga i
izmijenjenih usluga, a koju je kupac također dužan podmiriti u skladu s podnesenim zahtjevom
za izmjenom i važećim cjenicima.
Prijenos ugovora na drugog korisnika usluga moguć je na zahtjev kupca isključivo uz suglasnost
svih pružatelja ugovorenih usluga (uzimajući u obzir specifične odredbe i uvjete pojedinih
pružatelja usluga), uz plaćanje naknada propisanih od strane pružatelja pojedinih usluga.
Prijenos festivalskih ulaznica na druge osobe moguć je isključivo ukoliko organizator festivala u
Uvjetima dozvoljava navedeno, uz propisanu naknadu. Prijenos ulaznica za sportska događanja,
uzimajući u obzir specifične propise i uvjete za kupnju, moguć je isključivo uz suglasnost
organizatora te u skladu sa specifičnim propisima (Zakon o sprječavanju nereda na športskim
natjecanjima). Prijenos ugovorenih polica osiguranja na drugu osobu nije moguć.

6. UPLATE
Uplatu akontacije, rate ili punog iznosa aranžmana moguće je izvršiti internet bankarstvom /
općom uplatnicom na račun agencije ili putem online linka za plaćanje / internetske trgovine.
Online plaćanje se vrši putem sustava WSPay™.
Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, akontacija iznosi 30% cijene aranžmana, a
preostalih 70% iznosa aranžmana potrebno je uplatiti najkasnije 30 dana prije početnog datuma
izvršenja usluge ili programa. Za programe koji imaju definirane otplate u ratama kupac je
dužan poštivati definirane rokove uplata pojedinih rata.
Ukoliko se kupac ne pridržava definiranih rokova plaćanja / ne izvrši uplatu u predviđenom
roku, KnockOut Travel smatra aranžman otkazanim i pridržava se uvjeta otkaza putovanja koji
su definirani u 12. točki ovih Općih uvjeta. Putnik je prilikom polaska na putovanje dužan na
zahtjev predstavnika KnockOut Travel predočiti dokument/potvrdu o uplaćenom aranžmanu, u
protivnom putnik nema pravo započeti putovanje.
Online plaćanje:
Plaćanje u internetskoj trgovini www.knockout-travel.hr (te pripadajućim pod-domenama /
stranicama projekata u organizaciji KnockOut Travel) moguće je sljedećim karticama: Maestro,
MasterCard, Visa i Diners. Kod odabira plaćanja karticama, bit ćete preusmjereni na sigurnosno
zaštićenu stranicu, na kojoj je potrebno unijeti tražene osobne podatke i podatke o kartici. Vaši
kartični podaci niti u jednom trenutku nisu dostupni tvrtki KnockOut Travel d.o.o. Unos i
prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim
standardima koje osigurava WSPay sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa
zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata
kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom
vremenu.
Nakon što je proces plaćanja završen, na adresu e-pošte nositelja rezervacije stići će potvrda o
plaćanju. Budući da je riječ o sistemski izdanim potvrdama, molimo klijente koji ne pronalaze
potvrdu u dolaznoj pošti da obrate pozornost na promocijski folder te folder neželjene pošte.
Djelatnici agencije stoje na raspolaganju klijentima za sve dodatne upite vezane uz rokove
plaćanja, kao i za provjeru uspješnosti provedene transakcije / zaprimljene uplate.
Uvjeti otplate debitnim/kreditnim karticama:
Plaćanje karticama u poslovnici i web trgovini KnockOut Travel moguće je izvršiti jednokratno ili
na rate (do 3 ili maksimalno 6 rata, ovisno o kartičaru te banci izdavatelju pojedine kartice):
• debitnim karticama: MAESTRO, VISA ELECTRON
• kreditnima karticama: MASTERCARD, DINERS, VISA
Izjava o sigurnosti online plaćanja karticama putem WSPay:
Pri plaćanju karticama na našoj web trgovini koristite WSPay – napredni sustav za siguran
prihvat platnih kartica putem interneta.
WSpay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u
WSPay formu za plaćanje. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do
banke koja je izdala Vašu karticu. KnockOut Travel d.o.o. nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim
podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i
djelatnicima WSPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima,
čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.
WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim
podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom
uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim
pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.
WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše
stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.
Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno izvršavanja obveza iz
Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.
Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice
dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.
WSPay sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim.
Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u
potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima.
Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim
procedurama za online plaćanje.
Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju
trenutnu pouzdanost WSPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim
praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim
provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj
sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

7. ORGANIZATOROVE OBVEZE
Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog
organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu.
Organizator je dužan putniku pružiti sve u programu navedene usluge za pojedini aranžman i
odgovara putniku zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator putovanja
zadržava pravo manjih izmjena programa (redoslijed izvedbe/satnica unutar definiranih termina
programa, fakultativne usluge i sl.) u cilju što bolje organizacije programa na dobrobit kupca.

8. ORGANIZATOROVO PRAVO NA OTKAZ ILI PROMJENU PROGRAMA
Na osnovi važećih zakonskih propisa, Organizator može raskinuti Ugovor o putovanju te putniku
u cijelosti vratiti uplaćeni iznos aranžmana, a bez obveze naknade dodatne štete putniku,
ukoliko se za putovanje ne prijavi potreban broj putnika. O eventualnom otkazivanju radi
nedovoljnog broja prijavljenih putnika, sukladno važećim zakonskim propisima, Organizator je
putnika dužan obavijestiti najkasnije:
• 20 dana prije početka putovanja za putovanja koja traju više od 6 dana
• 7 dana prije početka putovanja za putovanja koja traju između 2 i 6 dana
• 48 sati prije početka putovanja za putovanja koja traju manje od 2 dana
Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, najmanji potreban broj putnika za pojedina
putovanja je sljedeći:
• za putovanje autobusom: najmanje 40 putnika
• za putovanje na redovnim zrakoplovnim linijama u Europi: najmanje 20 putnika
• za putovanje na međukontinentalnim zrakoplovnim linijama: najmanje 15 putnika
• za putovanje posebno ugovorenim letovima: 80% popunjenosti zrakoplova
• za putovanje vlakom ili hidrogliserom – prema uvjetima u pojedinom programu.
KnockOut Travel pridržava pravo na potpun ili djelomičan otkaz Ugovora ukoliko prije izvedbe ili
tijekom izvedbe programa nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, ukloniti ili
izbjeći, a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja ugovora, za KnockOut Travel bile
opravdanim razlogom da ne sklopi Ugovor.
U slučaju otkazivanja putovanja/aranžmana radi izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle
izbjeći, Organizator je o istima dužan izvijestiti putnika bez nepotrebnog odgađanja. Organizator
će u ovom slučaju putniku u cijelosti vratiti iznos uplaćen za neizvršene usluge, a bez obveze
naknade dodatne štete putniku.
KnockOut Travel pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na putovanje zbog promjene
voznog reda zrakoplova ili nastupa više sile, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog
promijenjenih okolnosti (novi vozni red, štrajk, nesiguran položaj države u kojoj je organiziran
program, terorističke ili druge ratne prijetnje, prirodne nepogode ili drugi nepredvidivi razlozi
na koje KnockOut Travel ne može utjecati), bez posebne odštete i prema važećim propisima u
putničkom prometu KnockOut Travel ne može preuzeti odgovornost za promjenu tijekom
izvedbe programa uzrokovanu bilo kojom višom silom (točka 2.). U takvom slučaju putniku će
osigurati usluge u drugom obliku, koliko dopuštaju okolnosti.
Ukoliko KnockOut Travel otkaže putovanje, putnik ima pravo na povrat cjelokupnog uplaćenog
iznosa cijene aranžmana, ali nema pravo na podmirenje troškova vize, osiguranja, cijepljenja ili
sličnih usluga koje su potrebne za pojedini program.
KnockOut Travel ne odgovara za kašnjenje autobusa, zrakoplova, broda ili vlaka, kao ni za
promjene programa i troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Navedeno, sukladno
međunarodnim konvencijama i zakonskim propisima, ne isključuje odgovornost prijevoznika,
osim u slučajevima kad je kašnjenje linijskog prijevoza uzrokovano izvanrednim okolnostima
koje se nisu mogle izbjeći. U skladu s dobrim poslovnim običajima i moralnim načelima,
KnockOut Travel će putnicima koji se zateknu u takvoj situaciji pružiti potrebnu asistenciju, koju
putnik ima pravo prihvatiti ili odbiti uzimajući u obzir eventualne dodatne troškove.
Budući da KnockOut Travel nema utjecaja na vremenske uvjete (bitan utjecaj na sve vrste
prometa), generalno stanje u prometu (prometne gužve / zastoji, prometne nesreće, radovi,
posebne regulacije prometa…), stanje na graničnim prijelazima / način provođenja granične
kontrole, kao ni propise važeće u cestovnom prometu vezano uz prijevoz putnika, a koji
određuju obavezne pauze za vozače autobusa (evidentirano tahografom; dulje putovanje
uzrokovano zastojima i čekanjima automatski uzrokuje veći broj pauza od predviđenog),
agencija KnockOut Travel ne može se smatrati odgovornom ukoliko navedeni faktori prouzroče
dulje trajanje putovanja od predviđenog programom.
Ukoliko okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj putnika u rezerviranom objektu,
KnockOut Travel će putnika smjestiti u drugi objekt kategorije jednake ili više od rezerviranog,
na vlastiti trošak. Ukoliko putnik na destinaciji odbije zamjenski smještaj iste ili veće vrijednosti,
naknadno ne može od agencije potraživati naknadu troškova/štete.
KnockOut Travel će putnika neodložno obavijestiti o svakoj bitnoj izmjeni pojedinog programa.
Bitnim izmjenama programa smatraju se: promjene datuma polaska / povratka uzrokovane
izvanrednim okolnostima; promjena prijevoznog sredstva; promjena rute putovanja; promjene
smještajnih kapaciteta; otkazivanje pojedinih usluga koje su bile sastavni dio programa.
Organizator putovanja zadržava pravo manjih izmjena programa (redoslijed izvedbe/satnica
unutar definiranih termina programa, fakultativne usluge i sl.) u cilju što bolje organizacije
programa na dobrobit kupca.

9. PUTNIKOVE OBVEZE
Putnik je dužan pobrinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene
graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima vlastite zemlje kao i zemlje u koju
putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima te surađivati s
predstavnikom organizatora i izvršiteljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih
obveza, putnik odgovara organizatoru i lokalnim tijelima za učinjenu štetu.
Ukoliko putnik ima specifične zahtjeve vezane uz putovanje i smještaj ili mu je radi
zdravstvenog stanja potrebna posebna skrb i prehrana, o istom je dužan izvijestiti agenciju
prilikom ugovaranja putovanja. Primjeri specifičnih zahtjeva i usluga su: dodatan prostor u
prijevoznom sredstvu ili krevet veći od standarda radi putnikove iznadprosječne visine i/ili
težine; zahtjev za specijaliziranim prijevozom ili posebno opremljenom smještajnom jedinicom
(posebno važno kod osoba s invaliditetom); potreba za čestim pauzama tijekom putovanja radi
putnikovog specifičnog zdravstvenog stanja; zahtjev za specifičnom prehranom, itd. Agencija će
putnicima koji ih prilikom ugovaranja putovanja obavijeste o ovakvim specifičnim zahtjevima
pokušati ugovoriti posebne usluge te ih uoči sklapanja ugovora izvijestiti je li njihove zahtjeve
moguće ispuniti. Ukoliko se putnik odluči na sklapanje ugovora unatoč tome što ga je agencija
izvijestila da nije moguće ispuniti specifične zahtjeve, putnik se odriče prava na žalbu i
potraživanje odštete zbog neispunjenja specifičnih zahtjeva.
Ukoliko putnik propusti informirati agenciju o specifičnim zahtjevima prilikom ugovaranja
putovanja te naknadno bude utvrđeno da agencija nije u mogućnosti ugovoriti i ispuniti
specifične zahtjeve, isto ne može biti razlog sporazumnog raskida Ugovora ili potraživanja
odštete od organizatora.
Putnik je dužan informirati se o putovanju te pročitati dostavljene mu informacije i pripadajuće
dokumente, te postupiti u skladu s istima. Neinformiranost putnika (kao i posljedice proizašle iz
iste) uzrokovana vlastitim nemarom i/ili nepažnjom ne može biti odgovornost organizatora te
temelj za žalbu i potraživanje odštete. Organizator putovanja će Ugovaratelju putovanja sve
relevantne informacije dostaviti u Završnoj obavijesti uoči putovanja, na e-mail adresu koju je
Ugovaratelj naznačio na prijavi. Agencija KnockOut Travel ne može se smatrati odgovornom
ukoliko je Ugovaratelj dostavio agenciji neispravnu e-mail adresu, nije provjerio e-poštu
(uključujući promocije i neželjenu poštu ukoliko obavijest ne nalazi u dolaznoj pošti) ili nije
pročitao dostavljene informacije. Ukoliko putnik nije primio Završnu obavijest uoči putovanja,
dužan je o istome izvijestiti agenciju, kako bi mu se Završnu obavijest proslijedilo na valjanu email adresu ili u dogovoru s predstavnicima agencije dostavilo nekim drugim putem. Djelatnici
agencije stoje na raspolaganju klijentima za sve upite i informacije.
Tijekom putovanja i na samoj destinaciji putnik je dužan postupati u skladu s uputama i
informacijama dobivenima od organizatora. Informiranje putnika na destinaciji vrši se putem
informativnih brošura i/ili info plakata, kao i osobno od strane voditelja putovanja u slučaju
grupnih putovanja. Putnik dodatne informacije može potražiti od predstavnika agencije na
destinaciji ili putem dežurnog broja dostavljenog u Završnoj obavijesti.

10. NEDOLIČNO PONAŠANJE PUTNIKA NA PUTOVANJU I NAKNADA ŠTETE
Neprimjereno ponašanje putnika koje ometa tijek putovanja, uništavanje materijalnih sredstava
smještajnih, prijevoznih ili drugih objekata, ili dovođenje do konfliktnih situacija rezultirat će
prijevremenim odlaskom kući na vlastiti trošak samog putnika, bez refundacije neiskorištenih
usluga. Agencija nema obvezu takvog putnika štiti pred izricanjem stegovnih mjera lokalnih
snaga sigurnosti.
U slučaju da je prekršitelj maloljetna osoba, roditelj / zakonski skrbnik dužan je o vlastitom
trošku doputovati na destinaciju te preuzeti skrb o maloljetniku, surađivati s nadležnim
lokalnim tijelima (u slučaju izricanja stegovnih mjera), kao i organizirati povratak maloljetnika
kući.
Obveza svakog putnika je poštivati propise važeće na destinaciji, pridržavati se kućnog reda u
svim objektima, kao i koristiti pružene usluge u dobroj namjeri. Organizator putovanja ne može
biti odgovoran i neće umjesto putnika snositi troškove eventualne štete koju putnik / putnici
prouzroče tijekom putovanja.
Smještajni objekti, prema uobičajenoj praksi, od gostiju prilikom prijave u smještajne jedinice
zahtijevaju sigurnosni depozit (ovisno o objektu može biti kartično ili u gotovini – valuta ovisi o
smještajnoj destinaciji). KnockOut Travel će sve potrebne informacije o sigurnosnom depozitu
dostaviti putnicima u Završnoj obavijesti o putovanju.
U slučaju prouzročene štete, smještajni objekti zadržavaju pravo putniku djelomično ili u
cijelosti oduzeti depozit (ovisno o visini prouzročene štete), kao i dodatno naplatiti štetu u
slučajevima kad iznos premašuje visinu depozita. Predstavnici smještajnih objekata zadržavaju
pravo problem naplate štete riješiti izravno s putnikom počiniteljem ili o svemu obavijestiti
lokalnu policiju koja će izvršiti zapisnik o šteti i podnijeti prijavu protiv počinitelja.
U slučajevima kad nije moguće utvrditi točne počinitelje (npr. kod štete na zajedničkim i javnim
prostorima, a u slučajevima gdje nema svjedoka ili nadzornih kamera), svi putnici i predstavnici
agencije snose zajedničku odgovornost (kolektivna šteta). Kolektivna šteta koju se podmiruje
pružateljima usluga i javnim tijelima na destinaciji, bit će djelomično participirana od strane svih
putnika kroz zadržavanje depozita (djelomično ili u cijelosti, ovisno o visini štete). Budući da
ovakve situacije, uz prouzročenu materijalnu štetu ujedno štete i ugledu cijelog kolektiva (kako
same agencije, tako i svih preostalih putnika), moralna obveza svih putnika je pridržavati se
propisa i društvenih normi važećih na destinaciji te se s pažnjom odnositi prema tuđoj imovini.

11. PUTNIKOV PREKID ILI PROMJENA PUTOVANJA
Putnik na vlastitu želju može prekinuti putovanje u tijeku uz pisanu izjavu o prekidu putovanja.
Po povratku s prekinutog putovanja, putnik nema pravo na povrat troškova bez obzira na
osiguranje od rizika otkaza putovanja. Putnik tijekom putovanja može promijeniti program,
odnosno ugovorene usluge, samo uz prethodnu pisanu suglasnost mjesnog (lokalnog) agenta
ovlaštenog od strane KnockOut Travel. Putnik je o takvoj promjeni dužan izvijestiti KnockOut
Travel, kao odgovornog organizatora putovanja, najkasnije 8 dana po povratku s putovanja.

12. PUTNIKOV OTKAZ PUTOVANJA
Putnik ima pravo na usmeni ili pisani oblik otkaza aranžmana prije početka putovanja na
prodajnom mjestu gdje je prijavio putovanje (u poslovnicama agencije ili putem službene
adrese e-pošte: info@knockout-travel.hr). KnockOut Travel u tom slučaju ima pravo na naknadu
troškova radi otkazanog putovanja, a visina troškova određuje se prema danu putnikova
otkazivanja.
U slučaju usmenog otkaza putnik je dužan potpisati otkazni dokument kojega mu prodavatelj
pripremi. Ukoliko putnik odbije potpisati otkazni dokument, smatra se kako nije otkazao
putovanje.
Troškovi otkaza za aranžmane u organizaciji KnockOut Travel agencije
Ugovoreno putovanje se može otkazati od strane putnika. KnockOut Travel u tom slučaju ima
pravo
na naknadu troškova radi otkazanog putovanja, a visina troškova određuje se prema danu
putnikova
otkazivanja:
• od 60 do 89 dana prije polaska: 30% cijene aranžmana,
• od 30 do 59 dana prije polaska: 60% cijene aranžmana,
• od 7 do 29 dana prije polaska: 80% cijene aranžmana,
• manje od 7 dana prije polaska ili nakon polaska: 100% cijene aranžmana / nema povrata
uplate od strane agencije.
Svi putnici koji pisanim putem ne otkažu svoju prijavu, smatrat će se da prihvaćaju opće uvjete
KnockOut Travel agencije koji su na snazi od 1.5.2022. U slučaju otkaza putnik je dužan potpisati
otkazni dokument kojega mu prodavatelj pripremi. Ukoliko putnik odbije potpisati otkazni
dokument, smatra se kako nije otkazao putovanje.

SVIM KUPCIMA PREPORUČUJE SE UPLATA OSIGURANJA OD RIZIKA (PUTNIKOVOG) OTKAZA
PUTOVANJA. Osiguranje je moguće uplatiti u poslovnici KnockOut Travel ili izravno u nekoj od
osiguravajućih tvrtki. U slučaju opravdanog razloga otkaza putovanja (prema Uvjetima
odabrane osiguravajuće tvrtke) putnik koji je uplatio osiguranje od rizika otkaza nadoknadu
troškova potražuje od osiguravajuće tvrtke. Putnici koji su policu osiguranja sklopili
posredništvom KnockOut Travel od agencije trebaju zatražiti potrebne obrasce za prijavu štete.
Osiguranje od rizika (putnikovog) otkaza putovanja sastavni je dio Paketa osiguranja koje
agencija KnockOut Travel, u skladu sa zakonskim odredbama, nudi uz sve aranžmane/putovanja
u ponudi agencije.

13. KATEGORIZACIJA l OPIS USLUGA
Ponuđeni hoteli, apartmani i druge smještajne jedinice opisani su prema službenoj
kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa. Kategorizacija objekata, prehrana, komfor, usluge
kao i druge ponude smještajnih objekata pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija.
Standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Organizator ne preuzima odgovornost
za bilo kakvu usmenu ili pisanu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga definiranih u
programu.

14. SMJEŠTAJ U SOBE, APARTMANE I DRUGE SMJEŠTAJNE JEDINICE
Ukoliko kupac nije izričito ugovorio sobu, apartman ili neku drugu smještajnu jedinicu s
posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju smještajnu jedinicu službeno registriranu za izdavanje
u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku. Ukoliko je moguće, organizator će pokušati
zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne
može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.
Za putovanja pod pedagoškom pratnjom, Organizator razmještaj putnika po smještajnim
jedinicama vrši u dogovoru s pedagoškom pratnjom zaduženom za nadzor putnika, u cilju što
bolje organizacije samog putovanja. U slučaju da roditelj / zakonski skrbnik maloljetnog putnika
inzistira na razmještaju suprotnom od zahtjeva i preporuka pedagoške pratnje, roditelj /
zakonski skrbnik je dužan Organizatoru predati pisani zahtjev u kojem preuzima odgovornost za
sve moguće posljedice proizašle iz odobravanja takvog zahtjeva. U najboljem interesu putnika, a
na osnovu preporuke pedagoške pratnje, Organizator zadržava pravo odbiti zahtjev roditelja /
zakonskog skrbnika utvrdi li se da bi isti bitno utjecao na sigurnost maloljetnog putnika.

15. PRAZNI LEŽAJEVI U APARTMANIMA, HOTELSKIM SOBAMA I DRUGIM SMJEŠTAJNIM
JEDINICAMA
Ukoliko putnik rezervaciju aranžmana s cijenom istaknutom po osobi izvrši na način da se u
hotelskoj sobi, apartmanskoj ili nekoj drugoj smještajnoj jedinici nalazi broj osoba manji od
broja raspoloživih ležajeva (npr. 1 osoba 1/2 sobi, 3 osobe u 1/4 apartmanu ili 4 osobe u 1/6
apartmanu), agencija zadržava pravo naplate praznih ležajeva ili spajanja raznih putnika kako bi
iste popunila. U slučaju da kupac ne želi spajanje s drugim putnicima ili agencija ne može
pronaći dodatne putnike za popunjavanje praznih ležajeva, trošak praznih ležajeva bit će
pridodan osnovnoj cijeni aranžmana i ravnomjerno raspoređen na putnike koji dijele
rezerviranu smještajnu jedinicu, o čemu će putnici biti pravovremeno obaviješteni.
Ukoliko cjenikom pojedinog programa nije drugačije definirano, nadoplata za jednokrevetnu
sobu iznosi 50% osnovne cijene aranžmana.

16. ZDRAVSTVENI PROPISI l ZAŠTITA
Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, za putovanje u pojedine zemlje putnik je
dužan cijepiti se i pribaviti odgovarajući dokument. Cijepljenje je obvezno i kad takav propis
nastupi nakon zaključivanja Ugovora o putovanju te ne može biti razlogom raskida Ugovora
ukoliko cijepljenje nije protivno putnikovu zdravlju (u tom slučaju putnik prilaže liječničku
potvrdu).

17. SIGURNOSNI PROPISI
Lokalna tijela sigurnosti nadležna su za izdavanje sigurnosnih preporuka i provođenje
sigurnosnih mjera na destinacijama. U slučaju izvanredne situacije, putnici su dužni pridržavati
se svih uputa dobivenih od strane nadležnih tijela.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske izdaje sigurnosne preporuke,
savjete, upozorenja i zabrane vezane uz putovanja u inozemstvo te ponašanje putnika na
destinacijama. Prilikom organizacije putovanja, KnockOut Travel vodi se preporukama svih
službenih tijela nadležnih za procjenu rizika i sigurnosti. Osobne procjene putnika ne mogu se
smatrati temeljem za raskid Ugovora, povrat uplata ili nadoknadu štete od strane organizatora.
U slučaju da lokalna tijela sigurnosti na destinaciji i/ili Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Republike Hrvatske izdaju zabranu putovanja na određenu destinaciju, putovanje će biti
otkazano ili odgođeno do prestanka izvanrednih okolnosti koje bi ugrozile sigurnost putnika. U
slučaju izdavanja takve zabrane od strane nadležnih tijela, putnik ima pravo na raskid Ugovora
uz povrat uplaćenog iznosa aranžmana, bez prava na traženje dodatne odštete.

18. PAKET PUTNOG OSIGURANJA
Ukoliko nije drugačije istaknuto u programu/ponudi, programi u organizaciji KnockOut Travel ne
uključuju zdravstveno osiguranje za slučaj nenadane bolesti ili nezgode za boravka u inozemstvu
kao ni druga putna osiguranja. Prilikom rezervacije aranžmana KnockOut Travel u ovlaštenom
prodajnom mjestu, prodavači će putnicima ponuditi mogućnost osiguranja tijekom boravka u
inozemstvu. Primjeri osiguranja su: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na
putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i
boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja, osiguranje kojim se osiguravaju
troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, itd. KnockOut
Travel kupcima nudi police ugovornog partnera.
Putnik je dužan upoznati se sa svim vidovima osiguranja koje prodavatelj nudi. Prodavatelj
može ponuditi i kombinacije različitih osiguranja po uvjetima povoljnijim nego kad se svaki od
oblika osiguranja uzima odvojeno. Pojedine police moguće je ugovoriti isključivo prilikom
sklapanja ugovora / ne može ih se ugovoriti naknadno (npr. osiguranje od otkaza).
KUPCIMA POSEBNO PREPORUČUJEMO ODABIR PAKETA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U
INOZEMSTVU TE OSIGURANJA OD RIZIKA (PUTNIKOVOG) OTKAZA PUTOVANJA.
Napomena: Sukladno važećem Zakonu o osiguranju te uvjetima poslovanja osiguravajućih kuća
na teritoriju Republike Hrvatske, neka osiguranja moguće je ugovoriti samo za državljane
Republike Hrvatske ili državljane zemalja članica Europske Unije. Također, specifične tipove
osiguranja moguće je ugovoriti samo za punoljetne osobe ili u određenom periodu prije
početka putovanja, a ponuđena osiguranja variraju ovisno i o destinaciji putovanja. Ukoliko
agencija nije u mogućnosti ugovoriti zatraženo osiguranje, kupac će o istome biti informiran
prilikom sklapanja Ugovora i isto ne može kasnije biti razlogom raskida Ugovora, žalbe ili
potraživanja odštete.

19. PUTNIKOVA PRTLJAGA
Ukoliko u programu i ponudi nije drugačije navedeno, putnik ima pravo na besplatan prijevoz
do 15 kg prtljage na čarterskim letovima te do 20 kg prtljage na redovnim zračnim linijama i u
autobusnom prijevozu. Za svaki prekoračeni kilogram prtljage putnik plaća dodatnu naknadu
prijevozniku. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage.
KnockOut Travel ne može biti odgovoran ukoliko putnikovu prtljagu nije moguće prevesti zbog
putnikovog prekoračenja dozvoljene količine, kilaže ili dimenzija prtljage.
Svaki putnik je odgovoran za svoju prtljagu i ostale osobne stvari te se organizatora putovanja
ne može smatrati odgovornim za gubitak i / ili oštećenje istih. Prtljaga se prevozi na putnikov
rizik, stoga preporučujemo osigurati prtljagu.
Organizator nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili
dragocjenosti u smještajnom objektu (preporučujemo najam sefa!).

20. OSIGURANJE ZA SLUČAJ STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA
U skladu sa Zakonom, u slučaju stečaja KnockOut Travel, putnici zatečeni na putovanja kao i
osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži mogući način kontaktirati
osiguravatelja navedenog na Ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu.
POLICA OSIGURANJA JAMČEVINE TURISTIČKIH PAKET ARANŽMANA
broj: 298140400074 – Croatia osiguranje d.d. (Filijala Rijeka, Rijeka, Hrvatska, 051/207-102, email: info@crosig.hr)
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, KnockOut Travel ima s osiguravateljem sklopljen
ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem,
djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman.
POLICA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI broj: 554141000797, Croatia osiguranje d.d. (Filijala
Rijeka, Rijeka, Hrvatska, 051/207-102, e-mail: info@crosig.hr)

21. POKLON BONOVI
KnockOut Travel omogućuje kupcima kupnju poklon bonova koje je moguće iskoristiti za usluge
iz ponude uz sljedeće uvjete korištenja:
– Svaki poklon bon iskoristiv je 6 mjeseci od datuma kupnje, osim ukoliko je na poklon bonu
naznačen drugačiji rok.
– Poklon bon se može iskoristiti isključivo na ime osobe naznačeno na poklon bonu.
– Poklon bonovi nisu prenosivi.
– Poklon bon se može iskoristiti za bilo koji putnički paket aranžman rezerviran putem agencije
KnockOut Travel.
– Poklon bon nije moguće zamijeniti za novac.
– Poklon bon obračunava se kao “popust” na odabrani aranžman, a u slučaju cijene aranžmana
veće od iznosa poklon bona klijent razliku cijene može platiti gotovinski ili kartično.
– Poklon bon nije moguće iskoristiti na aranžmane vrijednosti manje od iznosa poklon bona,
budući da je nemoguće refundirati razliku u cijeni.

22. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati
srazmjernu odštetu ulaganjem pisanog prigovora. Svaki putnik – nositelj ugovora ima pravo
prigovora po osnovi neizvršene ugovorene usluge. Organizator neće primiti u postupak grupne
pritužbe – one koje podnosi više nositelja ugovora po osnovi jedne pritužbe.
Prigovor je u propisanom roku moguće podnijeti osobno u poslovnici agencije, poštom na
adresu sjedišta (KnockOut Travel d.o.o., Ante Kovačića 24, 51000 Rijeka, Hrvatska) ili na
službenu agencijsku adresu e-pošte (info@knockout-travel.hr).
KnockOut Travel ne prihvaća reklamacije za ponude i aranžmane drugih odgovornih
organizatora i pružatelja usluga koje su posredništvom rezervirane i uplaćene putem KnockOut
Travel. U tom slučaju putnik treba prigovor uputiti direktno organizatoru, u skladu s Uvjetima
putovanja pojedinog organizatora.
Pritužbeni postupak:
1. Odmah na mjestu događaja putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika
organizatora, a ako istog nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s
predstavnikom i/ili izvršiteljem usluga u dobroj namjeri kako bi se uklonili uzroci prigovora.
Ukoliko putnik na mjestu događaja ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara
uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju
odgovoriti.
1. Ako uzrok prigovoru nije bio otklonjen, putnik o tome sastavlja pisanu potvrdu s
predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga.
1. Najkasnije 8 (osam) dana po povratku s putovanja, putnik predaje pisani prigovor te prilaže
pisanu potvrdu potpisanu od strane predstavnika organizatora ili izvršitelja usluga, kao i
eventualne račune za dodatne troškove. Prigovor je moguće podnijeti osobno u poslovnici
agencije, poštom na adresu sjedišta KnockOut Travel d.o.o., Ante Kovačića 24, 51000
Rijeka ili na službenu agencijsku adresu e-pošte info@knockout-travel.hr. Organizator će
primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje su organizatoru propisno
dostavljene u navedenom roku od 8 (osam) dana, računano od dana povratka putnika s
putovanja.
1. U skladu sa zakonskim odredbama, organizator je dužan donijeti pisano rješenje na
zaprimljeni prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora na prodajnom mjestu.
Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere
navoda iznesenih u prigovoru kod pružatelja usluga. U slučaju potrebe za dodatnom
dokumentacijom ili potrebe za produljenjem roka za dostavu rješenja radi prikupljanja
relevantnih informacija i dokaza, Organizator će o istome izvijestiti podnositelja prigovora.
Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u trenutku
nastanka.
1. Dok Organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe,
sudske ustanove, kao i davanja informacija u javna glasila.
1. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga i ne može
obuhvatiti već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje
pravo kupca na naknadu idealne štete.
Javno izražavanje nezadovoljstva:
U skladu s dobrom poslovnom praksom, kupac će u slučaju nezadovoljstva o istome prvo
informirati organizatora, u cilju pronalaska sporazumnog rješenja, te će se do donošenja
rješenja suzdržati javnih objava (mediji, društvene mreže i drugi oblici javnih glasila). Ukoliko se
kupac odluči na javne istupe, upoznat je s činjenicom da navedeno može biti predmetom
pokretanja kaznenog postupka za kaznena djela protiv časti i ugleda, u skladu s Kaznenim
zakonom – glava XV.

23. NADLEŽNA TIJELA
U smislu 23. točke ovih Općih uvjeta, kupcu usluge iz programa KnockOut Travel pripada pravo
reklamacije kod organizatora programa. Obje strane se obvezuju da će moguće sporne
slučajeve pokušati riješiti sporazumno. Ukoliko kupac nije zadovoljan rješenjem organizatora,
pripada mu pravo sudskog arbitriranja. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu
poslovanja odgovornog organizatora. Za putovanja i programe u organizaciji KnockOut Travel
nadležan je sud u Rijeci te se primjenjuju propisi i zakoni važeći u Republici Hrvatskoj.
Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i
pružanju usluga u turizmu: Ministarstvo turizma i sporta – Samostalni sektor turističke
inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb, Hrvatska.

24. NAZIVI POJEDINIH DIJELOVA
Nazivi pojedinih dijelova ovih Općih uvjeta služe samo radi lakšeg snalaženja i nemaju utjecaja
na njihovo tumačenje.

25. SALVATORNA KLAUZULA
Ako bi za neku odredbu ovih Općih uvjeta ili bilo kojeg aneksa za specifična putovanja i Ugovora
naknadno bilo ustanovljeno da je ništavna to neće imati učinka na ostale odredbe te Ugovor i
ovi Opći uvjeti kao i mogući aneksi za specifična putovanja u cjelini ostaju valjani, s time da će
ugovorne stranke ništavnu odredbu zamijeniti valjanom koja će u najvećoj mogućoj mjeri
omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići odredbom za koju je ustanovljeno da je ništavna.

POSEBNI UVJETI I UPUTE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE:
1) VRIJEME SMJEŠTAJA U APARTMANE, HOTELE I DRUGE SMJEŠTAJNE JEDINICE: različito je i
naznačeno posebno za svaki program. Uobičajeno vrijeme smještaja u hotelske sobe je nakon
14 sati, a u apartmane nakon 16 sati. Uobičajeno vrijeme napuštanja hotelske sobe i apartmana
je do 10 sati. Predstavnici smještajnih jedinica imaju pravo uvida u osobne dokumente gostiju te
prijepis njihovih osobnih podataka u svrhu turističke evidencije gostiju, kao i na uzimanje
sigurnosnog depozita.
2) PROGRAM SKIJANJA/ZIMOVANJA: Za otkaz ugovora o aranžmanu skijanja primjenjujemo
otkazne uvjete prema 12. točki Općih uvjeta bez obzira na razlog otkaza. Nepovoljne snježne
prilike ne mogu biti razlogom otkaza s naslova više sile te KnockOut Travel za takav otkaz
aranžmana primjenjuje opće otkazne uvjete navedene u točki 12.
3) PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH ODGOVORNIH ORGANIZATORA/TUROPERATORA:
– Međukontinentalna putovanja: svi posebni Uvjeti objavljeni su za svaki pojedini program,
odnosno, primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za svako putovanje.
– Svi programi u kojima KnockOut Travel nastupa kao posrednik: KnockOut Travel ne odgovara
za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator, već
samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje KnockOut Travel zastupa kao posrednik
posebno su označeni, što će biti vidljivo u objavljenom programu te na potvrdi o putovanju. U
tom slučaju putnik posredništvom KnockOut Travel potpisuje ugovor s navedenim odgovornim
organizatorom putovanja.

PRILOG I. – Obrazac sa standardnim informacijama za ugovore o putovanju u paketaranžmanu, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu NN 130/17
Ponuđena kombinacija usluga putovanja jest paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju
usluga u turizmu.
Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se
odnose na paket-aranžman. Turistička agencija KnockOut Travel d.o.o. u cijelosti je odgovorna
za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline.
Turistička agencija KnockOut Travel d.o.o. ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za
naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje
repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.
Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu:
• Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket-aranžmanu prije sklapanja ugovora o
putovanju u paket-aranžmanu.
• Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga
putovanja obuhvaćenih ugovorom.
• Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje
mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom.
• Putnici mogu prenijeti paket-aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom
roku i moguće plaćanje dodatnih troškova.
• Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi
(primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju
najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8%
cijene paket-aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na
povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih
troškova.
• Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti
puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paketaranžmana osim cijene. Ako prije početka paket-aranžmana trgovac odgovoran za paketaranžman otkaže paket-aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu.
• Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije
početka paket-aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu
postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aranžman.
• Osim toga, putnici u svakom trenutku prije početka paket-aranžmana mogu raskinuti
ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koja se može opravdati.
• Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće
pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih
troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje
paket-aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o
putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid.
• Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu
izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.
• Ako se putnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć.
• Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan,
osigurava se povrat plaćanja.
• Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj postane nesolventan nakon početka paketaranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija putnika.
Organizator/prodavatelj KnockOut Travel d.o.o. ugovorio je zaštitu u slučaju
nesolventnosti kod Croatia osiguranja d.d. (Filijala Rijeka, Rijeka, Hrvatska, 051/207-
102, e-mail: info@crosig.hr); br. police: 298140400074. Putnici mogu stupiti u kontakt s
tim subjektom ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti (Ministarstvo turizma i sporta –
Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb,
Hrvatska; turisticka.inspekcija@mint.hr; +385 1 4627 445) ako su usluge uskraćene zbog
nesolventnosti organizatora/prodavatelja KnockOut Travel d.o.o.
Internetske stranice na kojima možete pronaći Direktivu (EU) 2015/2302: http://eurlex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32015L2302 i Zakon o pružanju usluga u
turizmu:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2982.html


PRILOG II. – Politika zaštite osobnih podatka klijenata, sukladno Općoj uredbi o zaštiti
podataka – GDPR / Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća
KnockOut Travel d.o.o. sve osobne podatke klijenata prikuplja, obrađuje i pohranjuje u skladu s
važećim zakonskim odredbama i propisima. Obrada podataka podrazumijeva svako postupanje
s osobnim podacima klijenata od trenutka primitka. Podatke potrebne za rezervaciju, sklapanje
Ugovora i kasniju realizaciju ugovornih obveza i usluga kupac daje dragovoljno. Osoba koja je
izvršila rezervaciju u ime više putnika potvrđuje da je ovlaštena zastupati sve putnike
imenovane u rezervacijskom obrascu te dostaviti njihove podatke agenciji. Od kupca se traži
samo nužne podatke za izradu rezervacije / sklapanje Ugovora te pružanje / izvršenje usluga u
skladu s Ugovorom.
U slučajevima kad je KnockOut Travel d.o.o. posrednik, a ne direktni izvršitelj usluge i kad je za
sklapanje Ugovora i izvršenje usluga nužno proslijediti određene podatke putnika izvršitelju
(npr. podaci potrebni za izradu police osiguranja kod osiguravajuće kuće, podaci potrebni za
rezervaciju avio ili brodske karte, rooming lista koja se dostavlja smještajnoj jedinici, podaci o
gostima koje sukladno zakonskim odredbama o boravišnim pristojbama prikupljaju lokalne
turističke zajednice itd.) ugovorni partner / izvršitelj obvezuje se u skladu s europskom Općom
uredbom o zaštiti podataka – GDPR postupati s podacima u okviru ugovornih i zakonskih obveza
te se obvezuje podatke koristiti isključivo u svrhu za koju ima privolu kupca – sklapanje Ugovora
i izvršenje ugovornih obveza i usluga.
Pravo uvida u podatke klijenata / službene dokumente koji sadrže podatke klijenata, sukladno
zakonskim odredbama, imaju nadležna tijela (nadležne inspekcije, policija, pravosudna tijela).
Ovlaštenu predstavnici nadležnih tijela, prema potrebi, mogu napraviti preslike dostupnih
dokumenata, presnimiti sve sadržaje sustava pohrane i prikupiti druge relevantne informacije.
Pravna osnova za prijenos i obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonskih obveza.
Standardni podaci o klijentima koje se prikuplja putem rezervacijskih obrazaca su: ime i
prezime, adresa, datum rođenja, kontakt broj telefona / mobitela, kontakt e-mail, vlastoručni
potpis (u slučaju kad klijent ugovara usluge osobno u poslovnici te ispunjava fizičku prijavnicu,
podatke o sredstvu plaćanja (npr. broj računa ili podatke kartice u slučaju ispunjavanja obrasca
za autorizaciju na daljinu).
U cilju što bolje organizacije putovanja i kvalitetnijeg izvršenja usluga, KnockOut Travel d.o.o.
može od klijenta tražiti i neke dodatne informacije i podatke, a koje klijent daje dragovoljno. U
slučaju učeničkih / studentskih putovanja, a u cilju bolje organizacije samog putovanja
(raspored po smještajnim jedinicama, autobusima, itd.), od klijenata se prikuplja i informacija o
obrazovnoj ustanovi koju trenutno pohađaju. U slučaju ugovaranja specifičnih usluga, KnockOut
Travel od klijenta ima pravo tražiti dodatne podatke (npr. OIB, broj osobne iskaznice ili
putovnice uz datum isteka, itd.), a koji trebaju biti proslijeđeni ugovornim partnerima radi
ugovaranja i izvršenja zatražene usluge. U slučaju da klijent dostavi podatke iz kategorije
posebno zaštićenih osobnih podataka (npr. podaci o zdravstvenom stanju), klijent daje svoju
privolu za obradu tih podataka u svrhu izvršenja Ugovora – pružanje posebnih usluga.
KnockOut Travel d.o.o. prikuplja i obrađuje i sljedeće podatke klijenata u svrhu komunikacije s
klijentima, pružanja informacija o novim ponudama, pružanja traženih informacija kao i
izvršenja zakonskih i ugovornih obveza: podaci koje klijenti upisuju u kontakt forme na
službenoj stranici www.knockout-travel.hr te pripadajućim pod-domenama / stranicama
projekata u organizaciji KnockOut Travel; podatke koje klijenti upisuju u pred-registracijske i
newsletter obrasce; podatke koje klijenti dostave putem elektroničke pošte / službena
korespondencija.
Prilikom posjeta klijenta internetskim stranicama prikupljaju se “kolačići” (engl. Cookies
– http://www.allaboutcookies.org) koji omogućuju poboljšano iskustvo pretraživanja na osnovu
lokacijskih, jezičnih i drugih postavki te preferencija klijenata. Blokiranjem “kolačića” klijent i
dalje može pregledavati stranicu, no postoji mogućnost da mu neke mogućnosti i sadržaji neće
biti dostupni. Također, svaki klijent ima mogućnost u postavkama internetskog preglednika
kojeg koristi u svakom trenutku izbrisati i/ili blokirati “kolačiće”.
Glavni sustavi putem kojih se prikupljaju i obrađuju podaci, odnosno izrađuje potrebna
dokumentacija te vrši komunikacija s klijentima i provode marketinške aktivnosti:
• Plaćanja – račun Zagrebačke banke: zaba.hr
• Online plaćanja putem
WSpay™sustava:

wspay.info/Repository/Documents/opci_uvjeti_koristenja_WSPay.pdf


• Gmail & Google: https://cloud.google.com/security/gdpr
• MailChimp: https://mailchimp.com/legal
• Facebook: https://www.facebook.com/business/gdpr
• Zopim / Zendesk Chat:

https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-dataprotection


Oglasi koji se klijentu prikazuju putem Googlea i društvenih mreža ne moraju nužno biti rezultat
prikupljenih podataka o klijentu i/ili “kolačića” budući da se oglasi prikazuju čak i u slučaju
brisanja / blokiranja istih, ali su manje relevantnih sadržaja. Više o politici oglašavanja putem
Googlea i društvenih mreža, klijenti mogu pronaći na službenim stranicama pojedinog servisa.
Putovanja i projekti u organizaciji KnockOut Travel d.o.o., u svrhu legitimnih interesa tvrtke te
javnog interesa, podložni su fotografiranju i snimanju od strane službenih fotografa i snimatelja,
kao i predstavnika medija. Riječ je o fotografijama i snimkama nastalima tijekom javnih
događanja (koncert, party, grupno putovanje, itd.) na javnim površinama / unutar javnih
prostora, a iste se koristi u medijskim objavama kao i marketinškim promocijama samih
događanja i putovanja, čime se ne narušava pravo klijenata na zaštitu privatnosti.
Uzimajući u obzir legitimne interese klijenata te legitimne interese KnockOut Travel d.o.o.,
kontakt podatke koje su klijenti dostavili koristi se u svrhu informiranja klijenata o: rokovima
plaćanja i dugovanjima za rezervacije koje su u tijeku; svim bitnim informacijama ili eventualnim
izmjenama vezanima uz ponude i ugovore; završnim obavijestima uoči putovanja; popustima
koje klijent može ostvariti; novim ponudama koje bi klijenta mogle zanimati na osnovu ranije
iskazanog interesa. Klijent zadržava pravo da se u bilo kojem trenutku odjavi s newsletter liste
(klikom na “Odjava”) te više neće primati obavijesti o novim ponudama i popustima. Jednako
tako klijent se u bilo kojem trenutku iznova može prijaviti na newsletter listu / obnoviti svoju
privolu za korištenjem podataka u marketinške svrhe.
Klijent ima pravo od KnockOut Travel d.o.o. zatražiti informaciju o tome koje njegove osobne
podatke se obrađuje i pohranjuje, kao i zatražiti ispravak u slučaju netočnih podataka ili brisanje
određenih podataka za koje ne postoji zakonska osnova za čuvanje. O rješenju takvog zahtjeva
KnockOut Travel d.o.o. izvijestit će klijenta u zakonskom roku od najkasnije mjesec dana. Taj se
rok, uz obrazloženje dano klijentu, može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca,
uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva.
KnockOut Travel d.o.o. ne može udovoljiti zahtjevu klijenta za brisanjem podataka i/ili
dokumenata nužnih za izvršenje Ugovornih usluga, kao ni podataka i/ili dokumenata koje
agencija sukladno zakonskim odredbama mora čuvati do isteka zakonskih rokova obveze
čuvanja (npr. ponude, ugovori, računi, itd.)
Klijent svoja prava može ostvariti podnošenjem zahtjeva: pisanim zahtjevom upućenim na
adresu sjedišta KnockOut Travel d.o.o., Ante Kovačića 24, 51000 Rijeka ili na službenu
agencijsku adresu e-pošte info@knockout-travel.hr.
Svim razumnim zahtjevima klijenata KnockOut Travel d.o.o. udovoljit će bez naknade i bez
nepotrebne odgode. Sukladno članku 12., točka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, ako su
zahtjevi klijenta očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja,
KnockOut Travel d.o.o. iskoristit će zakonsko pravo naplate razumne naknade za
administrativne troškove pružanja informacija ili odbiti postupiti po zahtjevu. Sukladno članku
14., obvezu pružanja informacija nije potrebno nametati ako klijent već posjeduje tu
informaciju (od ranije je upoznat koje je podatke dostavio), ako je bilježenje osobnih podataka
propisano zakonom (npr. evidencija turista) te ako je pružanje informacije klijentu nemoguće ili
bi zahtijevalo nerazmjeran napor.
Nadzorno tijelo na teritoriju Republike Hrvatske je Agencija za zaštitu osobnih podataka
(Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska; azop@azop.hr; +385 1 4609 080).
Internetske stranice na kojima možete pronaći Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i
Vijeća:

http://azop.hr/images/dokumenti/626/opca-uredba.pdf

i Zakon o provedbi Opće
uredbe o zaštiti podataka:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.htmlODGOVORNI ORGANIZATOR:
KnockOut Travel d.o.o.
Sjedište: Ante Kovačića 24, 51000 Rijeka, Hrvatska
OIB: 39168820667
EUID: HRSR.040420567
MBS: 040420567 (Sudski registar Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske)
Direktor: Matija Blažević