Obrazac sa standardnim informacijama za ugovore o putovanju u paket-aranžmanu

UVJETI PUTOVANJA u cjelovitom obliku dostupni su na: www.knockout-travel.hr/uvjeti-koristenja

 

PRILOG I. – Obrazac sa standardnim informacijama za ugovore o putovanju u paket-aranžmanu, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu NN 130/17

 

Ponuđena kombinacija usluga putovanja jest paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu.

 

Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžman. Turistička agencija KnockOut travel d.o.o. u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline.

 

Turistička agencija KnockOut travel d.o.o. ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna/postanu nesolventne.

 

Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu:

 • Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket-aranžmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.
 • Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom.
 • Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom.
 • Putnici mogu prenijeti paket-aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i moguće plaćanje dodatnih troškova.
 • Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8% cijene paket-aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova.
 • Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket-aranžmana trgovac odgovoran za paket-aranžman otkaže paket-aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu.
 • Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket-aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aranžman.
 • Osim toga, putnici u svakom trenutku prije početka paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koja se može opravdati.
 • Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid.
 • Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.
 • Ako se putnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć.
 • Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanja. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj postane nesolventan nakon početka paket-aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija putnika. Organizator/prodavatelj KnockOut travel d.o.o. ugovorio je zaštitu u slučaju nesolventnosti kod Croatia osiguranje d.d. (Vatroslava Jagića 33, Zagreb, Hrvatska; info@crosig.hr; 0800 1884; br. police: 298140400045). Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti (Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb, Hrvatska; turisticka.inspekcija@mint.hr; +385 1 4627 445) ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti organizatora/prodavatelja KnockOut travel d.o.o.

Internetske stranice na kojima možete pronaći Direktivu (EU) 2015/2302: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32015L2302 i Zakon o pružanju usluga u turizmu: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2982.html

 

 

 

© Copyright 2020 by KnockOut Travel d.o.o. - Made With In Zagreb